Skip to content

Dessa villkor gäller för beställningar som slutförts 11 februari eller senare.

Om CCF (enligt definitionen nedan) innehåller några delar av ”Assessment Products” eller ”Reinforcement Applications”, klicka här för villkor som kan gälla i tillägg till villkoren nedan.

Om CCF innehåller Scout by Miller Heiman Group, klicka här för villkoren för mjukvara som en tjänst för Scout by Miller Heiman Group.

Om CCF innehåller icke-uppsägningsbara och icke-återbetalningssbara programlicenser, klicka här för ytterligare villkor.

 1. Parter. I enlighet med dessa villkor, avses med ”Företaget” den organisationsenhet i Miller Heiman Group som anges i kundens bekräftelseformulär, (Client Confirmation Form, ”CCF”) som utfärdats av parterna och med ”Kund” avses den kund som anges i CCF-en.
 2. Göra beställningar. CCF beskriver de Program och Tjänster (som definieras nedan) och som beställs när CCF utfärdats av parterna. Under vissa omständigheter beskriver inte CCF beställningar av några Program eller Tjänster. I sådana fall ska CCF fastställa pris för de produkter som anges däri under Avtalstiden (enligt definitionen nedan). Kunden kan under avtalstiden beställa ytterligare produkter och tjänster skriftligen (även via e-post) eller via telefon. Sådana beställningar ska omfattas av villkoren i denna CCF. Ingenting i denna CCF ska varken förplikta kunden att göra sådana beställningar, eller företaget att acceptera sådana beställningar. Alla beställningar för ytterligare Program och Tjänster måste göras minst 12 arbetsdagar före datumet för den aktuella sessionen eller Materialets leveransdatum (enligt definitionen nedan). Företaget kan, efter eget godtycke, acceptera beställningar som inkommer senare än 12 arbetsdagar före sessionen eller leveransdatumet. Företaget kan dock ta ut en expressavgift och ytterligare fraktkostnader för att täcka kostnaderna. Företaget offererar expressavgifter till kunden och kommer inte verkställa beställningen förrän kunden har godkänt expressavgifterna skriftligen eller via telefon.
 3. Program och Tjänster. Termerna ”Program” och ”Tjänster” betyder Företagets program, leveranser, tjänster (inklusive forskning, idéförslag, leverans, konsulttjänster och anpassning) för beställningar som gjorts av Kunden och accepterats av Företaget under avtalstiden (”Avtalstiden”)som anges i CCF. Program kan inkludera artiklar, white papers, deltagarmaterial, handledarmaterial och övrigt material (det vill säga allt ”Material”), oavsett om det levereras i tryck eller annat format, eller elektroniskt.
 4. Konsulttjänster. Om konsulttjänster ska tillhandahållas enligt denna CCF, ska Företaget och Kunden skriftligen komma överens om vad konsultationen avser och innefattar, hur kostnader ska debiteras (t.ex. fast avgift, timpris, daglig kostnad), delmål som ska uppnås. Vid behov upprättas en betalningsplan. Sådan skriftlig överenskommelse kan vara bifogat till denna CCF, i ett separat dokument undertecknat av Företaget och Kunden eller skriftligen via e-post.
 5. Immateriella rättigheter och Licensavtal . Kunden bekräftar och godkänner att Företaget är och förblir ägare till alla immateriella rättigheter i och till Programmen, Tjänsterna och Materialen, oavsett om de skyddas av patent. Företaget bekräftar och godkänner att Kunden behåller alla rättigheter, titlar och intressen i och till Kundens produkter, varumärken, teknologi, uppfinningar, tekniker, data, design och annan information, oavsett om de skyddas av patent. Företaget beviljar Kunden en icke-exklusiv, ej överförbar, begränsad licens att använda Programmen och Materialen uteslutande för Kundens interna bruk av Kundens anställda under Avtalstiden. Personer som får tillgång till Material enligt ovanstående licens kallas i
  denna CCF ”Deltagare”. Kunden betalar gällande Programavgift(er) för varje Deltagare, under förutsättning att CCF kan ange antal Deltagare eller kan ange en grupp individer som skall anses vara Deltagare. Deltagarna har rätt att behålla det fysiska Programmaterialet för personligt bruk. Kunden förbinder sig att endast använda white papers, artiklar, filmer, planscher, övrigt Programmaterial och handledarmaterial internt under den avtalstid som anges i CCF.När det gäller SPIN®-program är den licens som anges här inte giltig i Europa eller Sydafrika utan Bolagets skriftliga tillstånd.
 6. Online-/virtuella instruktioner. Om CCF hänvisar till ”ILE”, ”Virtuella” eller ”Online” eller MHG-program, ska tillgången till sådana online- eller virtuella instruktioner omfattas av användarvillkoren som finns på den online- eller virtuella portalen (om tillämpligt) i tillägg till dessa Villkor. Om inget annat anges i CCF, kommer tillträde till sådana program att påbörjas på startdatumet för CCF och fortsätta i 12 månader därefter.
 7. Kundens digitala filer. Om CCF hänvisar till något program som ”Kundens”, kommer MHG att tillhandahålla kunden, under förutsättning att Licensen beviljas häri, Materialen i SCORM eller annat digitalt standardformat för uppladdning i kundens utbildningssystem (”LMS”) för användning av deltagare. De tillämpliga avgifterna kommer att vara fullt betalda och icke-uppsägningsbara vid leverans av materialet i digitalt format. Kunden ansvarar för att ladda upp sådant material i sitt LMS. MHG garanterar inte att materialet kommer att fungera i alla LMS.
 8. Granskning. Om Företaget har rimlig grund att tro att Kunden har brutit mot villkoren i del 3 (Immateriella rättigheter och Licensavtal ) eller att Kunden på något annat sätt har brutit mot dessa Användarvillkor, har företaget rätt att, under avtalstiden för CCF och 90 dagar därefter, granska Kundens Programanvändning för att bekräfta Kundens efterlevnad av ovanstående Licensavtal.
 9. Betalning. Betalningsvillkoren anges i CCF. Om Kunden inte lämnar en skriftlig underrättelse om god trostvist före betalningsfristen, ska Kunden betala 1,5 % i avgift per månad på alla förfallna belopp tills de har betalats. Företaget har, utöver eventuella andra tillgängliga rättsmedel, rätt till att avbryta alla leveranser till Kunden enligt denna CCF. Kunden ska ersätta Företaget för alla rimliga kostnader för resor
  och logi (”Återbetalningspliktiga kostnader”). Kunden kan kräva förhandsgodkännande av Återbetalningspliktiga kostnader genom att meddela Företaget skriftligen innan Företaget upptar Återbetalningspliktiga kostnader. Företaget måste då erhålla Kundens godkännande innan det uppstår några Återbetalningspliktiga
  kostnader. Om Kunden vägrar godkänna Återbetalningspliktiga kostnader som rimligen krävs för att Företaget ska kunna utföra tjänsterna enligt nedan, ska Företaget vara befriade från att utföra dessa. Eventuella förseningsavgifter i samband med utebliven leverans ska betalas av Kunden. Återbetalningspliktiga kostnader och Materialavgifter kan faktureras separat från utbildnings- ellerhandledararvode (faktureras vid leverans). Betalningar accepteras via överföring, ACH, check eller kreditkort. Om Kunden betalar med kreditkort ska Kunden betala 3 % behandlingsavgift till Företaget, utöver fakturabeloppet.
 10. Avbokning/ombokning. Om kunden skriftligen ombokar eller avbokar ett tillfälle inom 15 arbetsdagar, ska Kunden betala en avgift motsvarande 40 % av den totala kostnaden för det bokade tillfället. Om ingen skriftlig underrättelse lämnas är Kunden ansvarig för alla offererade kostnader och avgifter för det som bokningen avser. Dessutom debiteras Kunden för allt material som levererats före avbokningen. Om kunden ombokar ett avbokat tillfälle ska Kunden, förutom den avbokningsavgift som beskrivs ovan, betala den fullständiga kostnaden för det bokade tillfället, samt resekostnader och andra utgifter för det
  ombokade tillfället.
 11. Återköp. Kunden kan endast returnera Material om sådant Material är defekt och i sådana fall ska Företaget skicka nytt Material till Kunden på Företagets bekostnad, eller utfärda en kredit på motsvarande belopp som betalats av Kunden för sådant defekt Material. Krediterna löper ut ett år efter utfärdandet.
 12. Leverans. Alla beställningar skickas enligt F.O.B. med förbetald frakt som läggs till på kundens faktura. Leverans kommer att ske genom marktransport om inget annat begärs av kunden. Kunden godkänner att Företaget inte ansvarar för förseningar av leveranstiden.
 13. Garanti/Friskrivning. Företaget garanterar att Programmen och Tjänsterna: (a) när de används i enlighet med villkoren i denna CCF, inte bryter mot eller inkräktar på någon tredje parts patent, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter och (b) materialet kommer att vara fria från defekter och tillverkningsfel vid leverans. Som kundens enda gottgörelse mot defekt material kommer Företaget att ersätta sådant material vid retur till Företaget och ta ut fraktkostnader för retur vid sextio (60) dagar efter mottagandet av Kunden. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DENNA DEL, LEVERERAS PROGRAM OCH TJÄNSTER HELT UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT SÅ LÅNGT DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA GARANTIER FÖR KÖPVÄRDE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE
 14. Efterlevnad av lagar. Vid utförandet av denna CCF, godkänner Kunden och Företaget att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, all exportkontroll eller annan handelsreglering. När det gäller exportkontroll godkänner Kunden härmed att alla varor och tjänster som tillhandahålls enligt denna CCF är föremål för amerikanska exportkontrollagar och får inte, direkt eller indirekt, tillhandahållas till något land dit export är förbjudet enligt amerikanska exportkontrollagar (för närvarande Iran, Syrien, Nordkorea och Kuba) eller personer eller enheter som är baserade eller bosatta i dessa länder. Kunden godkänner att om Företaget har anledning att tro att amerikanska exportkontrollagar kan ha brutits, kan Företaget, efter eget godtycke,
  skriftligen skjuta upp eller avbryta denna CCF.
 15. Ansvarsbegränsning. I DEN MÅN DET TILLÅTS ENLIGT LAG, SKA FÖRETAGETS ANSVAR GENTEMOT KUNDER I SAMBAND MED DENNA CCF ELLER NÅGOT PROGRAM ELLER TJÄNST SOM LEVERERAS HÄRMED INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM BETALAS AV KUNDEN TILL FÖRETAGET FÖR PROGRAM OCH TJÄNSTER UNDER EN ETTÅRSPERIOD FÖRE DEN HÄNDELSE SOM GJORT ATT KRAVET UPPSTÅTT.
 16. Konfidentiell information. Företaget och Kunden godkänner att följande, med förbehåll för de undantag som anges nedan, ska utgöra ”Konfidentiell information”: (a) information om denna CCF och (b) annan information som endera parten rimligen innehar i förtroende, eller har mottagit från en tredje part med sekretessplikt. Följande information ska inte betraktas som Konfidentiell information: (w) information som redan är tillgänglig för allmänheten vid tiden när den offentliggörs av den uppgiftslämnande parten, (x) information som hädanefter blir tillgänglig för allmänheten, utan något fel från den mottagande parten, (y) information som den mottagande parten känner till före offentliggörandet, samt (z) information som avslöjas av en tredje part utan skyldighet att inte avslöja den. Under Avtalstiden och tre år därefter godkänner parterna att behandla den andra partens Konfidentiella information som strängt konfidentiell och inte, direkt eller indirekt, avslöja eller dela den med någon tredje part eller försöka använda den för något ändamål, förutom vad som avses i denna CCF eller som krävs av en domstol eller myndighet med behörig jurisdiktion, efter att först ha underrättat den uppgiftslämnande parten om sådant krav.
 17. Avtalstid och Uppsägning. Denna CCF ska påbörjas vid Startdatumet och avslutas på Slutdatumet (som anges i CCF). Därefter ska denna CCF automatiskt förnyas årsvis såvida ingen av parterna meddelar om upphörd förnyelse till den andra parten minst 30 dagar före den planerade förnyelsedagen. Företaget kan höja de priser som anges i CCF med upp till 5 % vid varje förnyelsedatum genom att meddela Kunden minst 45 dagar före förnyelsedagen. Denna CCF kan sägas upp: (a) genom skriftlig underrättelse från någon av parterna om den andra parten inte har fullgjort sina förpliktelser häri och detta inte har rättats till inom 30 dagar efter att en skriftlig underrättelse som beskriver felet har lämnats till den orsakande parten eller (b) av Företaget omedelbart om Kunden har brutit mot ”Licensavtalet” i denna CCF.
 18. Styrande lag. Om Företaget är Miller Heiman Group, Inc., ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i delstaten Delaware, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är Miller Heiman Group (UK) Limited, ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i England och Wales, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är Miller Heiman Group (ASIA) Pte. Ltd., ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i Republiken Singapore, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är Miller Heiman Group (ANZ) Pty. Ltd., ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i delstaten New South Wales, Australien, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är Miller Heiman (Europe) GmbH, ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i Tyskland, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är Miller Heiman Group (France) SAS Incorporated, ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i Frankrike, med undantag för lagkonflikter.  Om Företaget är Miller Heiman Group (Sweden) Filial, ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i Sverige, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är Miller Heiman Group, en division av ESI Performance Improvement Private Limited, ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i Indien, med undantag för lagkonflikter. Om Företaget är TwentyEighty Strategy Exection (Canada), Inc., som gör affärer som Miller Heiman Group Canada, ska denna CCF och alla frågor som rör denna CCF regleras och tolkas av lagarna i provinsen Ontario, Kanada, med undantag för lagkonflikter.
 19. Övrigt. Företaget är en oberoende entreprenör till Kunden avseende tjänster som tillhandahålls enligt denna CCF.  Rättigheter och skyldigheter enligt denna CCF, som ska fortsätta att gälla efter uppsägning eller utgången av denna CCF. Båda parter kommer att befrias från uppfyllande enligt nedan (förutom betalning av skulder) under en viss period och i den utsträckning man hindras från att uppfylla sina skyldigheter helt eller delvis p.g.a. förseningar orsakade av force majeure, krig, civil olydnad, terrorism eller icke-uppfyllande av tredje parts-leverantörer av varor eller tjänster och sådant icke-uppfyllande ska inte häri utgöra en grund för uppsägning, med undantag av vad som anges i denna del. Ingen försening eller försummelse från någon part att utöva någon rätt eller makt enligt denna CCF kommer att påverka sådan rättighet eller makt eller tolkas som ett upphävande av detta. Denna CCF kan ha utfärdats i två eller flera exemplar, som alla kommer att betraktas som ett original, men som tillsammans utgör ett enda avtal. Företaget får, utan samtycke från Kunden, tilldela, överlåta, delegera eller pantsätta denna CCF och/eller dess rättigheter och skyldigheter häri till tredje part i samband med fusion, spin-off eller försäljning av i princip alla Företagets aktier eller tillgångar. Denna CCF innehåller hela avtalet mellan parterna och ersätter villkoren för tidigare avtal eller tidigare förutbestämda villkor i en inköpsorder som skickats in. Denna CCF får inte ändras, med undantag för skriftliga ändringar som undertecknats av båda parter.

Dessa villkor gäller för beställningar som slutförts 11 februari 2019 eller senare. Använd länkarna nedan för kopior av tidigare villkor som gäller för beställningar slutförda på eller efter: