Skip to content

Kompletterande villkor för bedömningsprodukter och förstärkningsapplikationer.

Dessa kompletterande villkor gäller endast för utvärderingsprodukter och är utöver de övriga villkoren som gäller för CCF.  I händelse av konflikt mellan de Kompletterande villkoren och de allmänna Villkoren gäller de Kompletterande villkoren endast för bedömningsprodukter.

  1. Förbehåll.  Enligt denna CCF behåller varje part alla immateriella rättigheter och andra rättigheter i samband med sina respektive webbplatser, program och tjänster och inget ägande av dessa överförs till den andra parten. CCF lägger ingen begränsning eller förbud på Företagets rätt eller förmåga att licensiera programvaran till bedömningsprodukten (”Programvaran”) eller förstärkningsapplikationen (”Applikationen”), i förekommande fall, till andra parter.
  2. Betalning av avgifter.  Trots någon motsatt information här i, ska alla tillämpliga installationsavgifter betalas i förväg innan Kunden får tillgång till Programvaran eller Applikationen. Den beviljade licensen är en årlig licens som är beroende av de årliga licensavgifterna. Förnyelseavgiften måste mottas av Företaget senast på årsdagen för den befintliga avtalsperioden för Kundens fortsatta tillgång till Programvaran eller Applikationen. Avgifter förfaller till betalning oavsett om kunden använder Programvaran eller tillhörande tjänster.
  3. Konfidentiell information.  Definitionen ”Konfidentiell information” som ingår i de allmänna Villkoren ska också omfatta Programvaran och/eller Applikationen, samt alla kunddata som används av Företaget för att tillhandahålla tjänsten.
  4. Begränsningar.  Kunden godkänner att inte: (a) underlicensiera, överföra eller på annat sätt förmedla Programvaran eller Applikationen till tredje part, (b) modifiera eller skapa härledda verk av Programvaran eller Applikationen, (c) rekonstruera, demontera eller på annat sätt reducera Programvaran eller Applikationen till läsbar form, (d) modifiera, översätta eller skapa rekonstruerade verk av Programvaran, Applikationen eller Konfidentiell information som tillhandahålls av Företaget, (e) tillhandahålla, avslöja, sprida eller tillåta användning av Programvaran eller Applikationen av andra än licenstagarens anställda (f) använda eller kopiera Programvaran eller Applikationen med undantag för vad som tillåts enligt denna CCF, (g) ta bort eventuella rättighetsmeddelanden eller etiketter i Programvaran eller Applikationen eller (h) försöka få åtkomst till programvara som tillhör och förvaltas av Företaget eller uppdragstagares datorer, med undantag för Programvaran eller Applikationen (såvida det inte tillåtits enligt ett annat giltigt avtal eller medgivits skriftligen av Företaget).
  5. Användarvillkor.  Användningen av Programvaran eller Applikationen ska vara föremål för villkoren i alla eventuella slutanvändarlicensavtal, användarvillkor och/eller integritetspolicyer som inkluderas i Programvaran eller Applikationen.
  6. Licensperiod.  Licensperioden som avser användarlicens för Programvaran eller Applikationen ska påbörjas vid datum för aktivering av tillgången till dessa och ska förfalla den dag som anges i denna CCF.  Om ingen förfallodag anges ska licensen löpa ut ett år efter aktiveringen.
  7. Garanti.  Företaget garanterar att Programvaran och/eller Applikationen från och med dagen för denna CCF inte bryter mot patent, upphovsrätt eller affärshemligheter från tredje part. Företaget ska försvara och befria Kunden från tredje parts anspråk att Programvaran och/eller Applikationen kränker patent, upphovsrätt eller affärshemligheter, förutsatt att: (a) Kunden omedelbart informerar företaget om anspråket, (b) Företaget har ensam kontroll över försvar och förlikning av anklagelsen och (c) Kunden följer alla förlikningar eller domstolsbeslut som görs i samband med anspråket.
  8. Friskrivning av Kompletterande garantier, Ansvarsbegränsning.  FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Företaget ska inte hållas ansvarigt för Kundens användning av information som genereras av bedömningarna och resultaten av dessa. AVSNITT 13 (ANSVARSBEGRÄNSNING) AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN TILLÄMPAS FULLSTÄNDIGT FÖR BEDÖMNINGSPRODUKTER OCH ÄNDRAS INTE AV DETTA BEVIS A.